ประชุมคณะกรรมการดำเนินการลดขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษา วันอังคารที่ 11 ก.พ. 63 เวลา 14.30 น.

วันอังคารที่ 11 ก.พ. 63 เวลา 14.30 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการลดขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษา ณ ห้องวิภาวดี อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์

Reduce the process of requesting graduation