รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 (GED) ประจำปีการศึกษา 2/2562

รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 (GED) ประจำปีการศึกษา 2/2562

มคอ.3 รายวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2554

pdf-icon GED1001 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

pdf-icon GED1002 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

pdf-icon GED1003 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

pdf-icon GED1004 : ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้ 

pdf-icon GED2001 : พุทธทาสศึกษา 

pdf-icon GED2002 : ปรัชญากับชีวิต 

pdf-icon GED2003 : การพัฒนาตน 

pdf-icon GED2004 : สุนทรียศาสตร์ 

pdf-icon GED3001 : วิถีโลก 

pdf-icon GED3002 : วิถีไทย 

pdf-icon GED3003 : กฎหมายกับสังคม 

pdf-icon GED4001 : วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 

pdf-icon GED4002 : การคิดและการตัดสินใจ 

pdf-icon GED4003 : คอมพิวเตอร์กับชีวิต 


มคอ.3 รายวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

pdf-icon GELA101 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

pdf-icon GELA102 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

pdf-icon GELA103 : ภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ 

pdf-icon GEHU101 : ความงดงามของชีวิต 

pdf-icon GEHU102 : ปรัชญา ศาสนา และพุทธทาสศึกษา 

pdf-icon GESO101 : พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก 

pdf-icon GESO102 : วิถีชีวิตกับสังคม 

pdf-icon GESC101 : เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า 

pdf-icon GESC102 : การพัฒนาการคิด

pdf-icon GESC103 : สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต