นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อนี้ ให้ลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีใหม่ เนื่องจากวิชา HPA0218-61 จิตรกรรมสีน้ำมันคนเหมือน SEC X01 กลุ่มปิด

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อนี้ ให้ลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีใหม่ เนื่องจากวิชา HPA0218-61 จิตรกรรมสีน้ำมันคนเหมือน SEC X01 กลุ่มปิด

hpa0218-61-x01