ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งปิดรายวิชาเลือกเสรี ประจำปีการศึกษา 2/2562

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งปิดรายวิชาเลือกเสรี ประจำปีการศึกษา 2/2562

เนื่องจากมีจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนน้อยกว่าที่กำหนด โดยมีรายวิชาดังนี้

คลิกดูรายวิชาเลือกเสรี ที่ปิด

หากในกรณีที่ไม่สามารถเลือกเรียนในหมู่เรียน X ได้ ให้ยื่นคำร้องขออนุญาตลงสมทบในรายวิชาปกติ (หมู่เรียน N) ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

cx2-62

 

คลิกดูรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดและสามารถลงได้

x2-62