ขอเชิญผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อเตรียมความพร้อมการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม active learning อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ขอเชิญผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

เพื่อเตรียมความพร้อมการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม active learning อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

gened27-11-62