ประกาศจากหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาที่เรียนรายวิชาการศึกษาทั่วไป ของภาคเรียนที่ 1/2562 เข้าประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 1/2562

ประกาศจากหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาที่เรียนรายวิชาการศึกษาทั่วไป ของภาคเรียนที่ 1/2562

เข้าประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 1/2562

https://forms.gle/iH4brkv7L1YFjNsa8