ฝ่ายงานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2562

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายงานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2562

ณ ห้องประชุมวิภาวดี อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

  1. ความร่วมมือทางวิชาการด้านสหกิจศึกษานานาชาติ (MOU)
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการบูรณาการเรียนรู้กับการทำงานในต่างประเทศ พ.ศ. 2562
  3. สรุปโครงการสร้างเครือข่ายสถานประกอบการสหกิจศึกษา
  4. สรุปรายชื่อและข้อมูลการตอบรับของสถานประกอบการ ภาคการศึกษา 2/2562
  5. ปฏิทินการดำเนินโครงการสหกิจศึกษา ปีงบประมาณ 2563
  6. การส่งแบบฟอร์ม ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสหกิจศึกษา
  7. การส่งเล่มรายงานวิจัยไปยังสถานประกอบการ
  8. ฐานข้อมูลสถานประกอบการแยกรายหลักสูตร
  9. การประเมินคุณภาพสถานประกอบการ