สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการจัดสอบปลายภาค วันที่ 21-31 ตุลาคม 2562 ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 1/2562

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการจัดสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 1/2562

สอบวันที่ 21-31 ตุลาคม  2562

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบปลายภาคและประเมินผลการเรียน

คลิกดาวน์โหลดประกาศ

Guidelines-for-final-exam