ประมวลภาพกิจกรรม โครงการ SRU Rajabhat Camping 2020 รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 18 ต.ค. 2562 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการ SRU Rajabhat Camping 2020 รุ่นที่ 2

วันศุกร์ที่ 18 ต.ค. 2562 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี