อาจารย์รุ่นใหม่กับการใช้งานระบบส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในการจัดการเรียนการสอน โครงการ SRU Re-Profile วันที่ 15 ต.ค. 2562 ณ โรงแรมขนอมซันไรส์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันอังคารที่ 15 ต.ค. 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดย ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ อาจารย์อโศก ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เสวนา/ระดมความคิดเห็น ในหัวข้อ “อาจารย์รุ่นใหม่กับการใช้งานระบบส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในการจัดการเรียนการสอน” โครงการ SRU Re-Profile วันที่ 15 ต.ค. 2562 ณ โรงแรมขนอมซันไรส์ จังหวัดนครศรีธรรมราช