สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมคณะกรรมการ นักศึกษาโครงการ SRU Rajabhat Camping 2020

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมคณะกรรมการ นักศึกษาโครงการ SRU Rajabhat Camping 2020

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์

ดาวน์โหลดคำสั่งคณะกรรมการ

Interview Committee camping2020