ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้ตัวแทนนักศึกษา ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 (รหัส 62) เฉพาะกลุ่มเรียนดังต่อไปนี้ มารับแบบฟอร์มติดรูปเพื่อทำประวัตินักศึกษา กำหนดรับ : 30 ก.ย. 62 กำหนดส่ง 5 ต.ค. 62

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้ตัวแทนนักศึกษา ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 (รหัส 62) เฉพาะกลุ่มเรียนดังต่อไปนี้

มารับแบบฟอร์มติดรูปเพื่อทำประวัตินักศึกษา

กำหนดรับ : วันที่  30 ก.ย. 2562      กำหนดส่ง วันที่ 5 ต.ค. 2562