ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน บรรยายเรื่อง “การลงทะเบียนบัณฑิต” โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี บรรยายเรื่อง “การลงทะเบียนบัณฑิต” โดยอาจารย์อโศก ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในโครงการปัจฉิมนิเทศของนักศึกษาธุรกิจการบิน ชั้นปีที่ 4 จำนวน 65 คน  วิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2562  ณ ห้องราชพฤกษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์