สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 9 กันยายน 2562 ณ สำนักงานอธิการบดี

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 9 กันยายน 2562 ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี