สัมมนาเครือข่ายงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ครั้งที่ 10 “Digital disruption กับงานบริการการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา” วันพุธที่ 28 – 30 ส.ค. 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันพุธที่ 28 – 30 ส.ค. 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ครั้งที่ 10 “Digital disruption กับงานบริการการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา” ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน จ.นครศรีธรรมราช

กลุ่มที่ 1 ภารกิจด้านการบริหารทางการศึกษา

  1. ดร.ธัญญา กาศรุณ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  2. นายศุภโชค ปิยกาญจน์ นักวิชาการศึกษา

กลุ่มที่ 2 ภารกิจด้านการรับนักศึกษา

  1. นางกาญจนา ชูนาค นักวิชาการศึกษา
  2. นางสาวละอองดาว เยี่ยมสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษา สังกัดหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย

กลุ่มที่ 3 ภารกิจด้านงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

  1. นางอุบลรัตน์ ศิริพันธุ์ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  2. นางกาญจนา คงนุ้ย นักวิชาการศึกษา

กลุ่มที่ 4 ภารกิจด้านการจัดตารางเรียนตารางสอน

  1. นางเพ็ญจันทร์ เซี่ยงฉิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  2. นางศุราภรณ์ เพชรมีศรี นักวิชาการศึกษา สังกัดหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย

กลุ่มที่ 5 ภารกิจด้านมาตรฐานหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา

  1. นายณรงค์ ด้วงทองกุล นักวิชาการศึกษา

กลุ่มที่ 6 การวิเคราะห์ระบบ และนวัตกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริการ

  1. นางสาวยุวลักษณ์ พุทธรักษา นักวิชาการศึกษา

 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้รับรางวัล 2 รางวัล

รางวัลที่ 1 ขวัญใจงานทะเบียนฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่ 2 การแต่งกายสวยงาม

ผู้เข้าประกวด คุณกาญจนา คงนุ้ย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา