ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งกำหนดการลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ของนักศึกษาภาคกศ.บท. ทุกชั้นปี

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งกำหนดการลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ของนักศึกษาภาคกศ.บท. ทุกชั้นปี

pkbt1-62