เสวนา เรื่องคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ สหกิจศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องวิทยพัฒน์ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัดโครงการเครือข่ายสถานประกอบการสหกิจศึกษา โดยมี ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องวิทยพัฒน์ อาคารเรียนรวมและปฎิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. กล่าวว่า โครงการเครือข่ายสถานประกอบการสหกิจศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้นักศึกษา เตรียมความพร้อมในการพัฒนาอาชีพและพร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการทำงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาผ่านนักศึกษาสหกิจศึกษาและ คณาจารย์นิเทศ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือต่อไป

ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า นักศึกษาจะได้มีโอกาสปฏิบัติงานอย่างตั้งใจและเต็มความสามารถ พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจและ คุ้นเคยกับโลกของการทำงานและการเรียนรู้ควบคู่กัน

 ดาวน์โหลดไฟล์วิทยากร

กระบวนการสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ

coop1-sru15-8-62

 

 เทคนิคการเลือกสถานประกอบการ

 

coop-sru15-8-62