โครงการสร้างเครือข่ายสถานประกอบการสหกิจศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องวิทยพัฒน์ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โครงการสร้างเครือข่ายสถานประกอบการสหกิจศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องวิทยพัฒน์ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

cooperative network