ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 62) ที่ยังไม่ได้นำส่งหลักฐานใบรายงานผลการเรียน ฉบับสำเร็จการศึกษา ให้ส่งภายในวันที่ 26 ก.ค. 2562

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 62)

ที่ยังไม่ได้นำส่งหลักฐานใบรายงานผลการเรียน ฉบับสำเร็จการศึกษา ให้ส่งภายในวันที่ 26 กรกฏาคม 2562