ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้ตัวแทนห้องนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 62 รับคู่มือนักศึกษา และ รับแบบฟอร์มติดรูปเพื่อทำประวัตินักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 8 – 12 กรกฏาคม 2562 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กำหนดการรับแบบฟอร์มติดรูปเพื่อทำประวัตินักศึกษา

สิ่งที่ต้องเตรียม

  1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่มีหนวดเครา ชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป เท่านั้น

กำหนดการ

8 – 12 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  • ตัวแทนห้องนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รับแบบฟอร์มติดรูปเพื่อทำประวัตินักศึกษา

15 – 19 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  • ตัวแทนห้องนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ส่งคืนแบบฟอร์มติดรูปเพื่อทำประวัตินักศึกษา

   ***ติดต่อสอบถาม ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารกาญจนาภิเษก ตึก 9 ชั้น***