ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีประเมินการเทียบโอนผลการเรียน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีประเมินการเทียบโอนผลการเรียน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562

Announcement on criteria and methods for evaluating transfer of grades Bachelor's degree 2562