ประมวลภาพสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกันกับ ทปอ. ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พ.ค. 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกันกับ ทปอ. ประจำปีการศึกษา 2562