ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)

คลิกดาวน์โหลดค่าธรรมเนียม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)

Announcement of fees Bachelor of Industry 62