ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ แขนงการท่องเที่ยว แขนงการโรงแรม และแขนงธุรกิจการบิน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
แขนงการท่องเที่ยว แขนงการโรงแรม และแขนงธุรกิจการบิน

คลิกดาวน์โหลดค่าธรรมเนียม

Announcement of fees Bachelor of Arts in Aviation Business 2562