ประกาศเปลี่ยนแปลง ปฏิทินวิชาการนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ประจำภาคเรียนที่ 3/2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ วิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว

ประกาศเปลี่ยนแปลง ปฏิทินวิชาการนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ประจำภาคเรียนที่ 3/2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ วิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว

นักศึกษาทุกชั้นปีตรวจสอบตารางเรียน และลงทะเบียน http://reg.sru.ac.th/registrar/home.asp

วันที่ 21-31 พฤษภาคม 2562

เปิดภาคเรียนจัดการเรียนการสอน วันที่ 1-2 มิถุนายน 2562

คลิกดาวน์โหลดปฏิทินวิชาการ

pkbt3-61