ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทางมหาวิทยาลัยบันทึกสถานะพ้นสภาพนักศึกษาทางการเงิน ของนักศึกษาภาคกศ.บท. ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. 2562 เนื่องจากหมดระยะเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียน

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ทางมหาวิทยาลัยบันทึกสถานะพ้นสภาพนักศึกษาทางการเงิน ของนักศึกษาภาคกศ.บท. ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. 2562

เนื่องจากหมดระยะเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียน