ประมวลภาพการรายงานตัวเป็นนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รอบที่ 2 โควตา และรอบภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ วันที่ 2 พ.ค. 2562

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รับรายงานตัวเป็นนักศึกษาภาคปกติ  รอบที่ 2 โควตา และรอบภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2562

ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 1,387 คน