ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้ที่มีปัญหาเรื่องขาดเอกสารแสดงผลการเรียนหรือใบเกรด (ปพ.1) ฉบับสำเร็จการศึกษา ให้มาดำเนินการรายงานตัวพร้อมแสดงหลักฐานการรายงานตัวและชำระเงิน ภายในวันที่ 10 พ.ค. 2562 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้ที่มีปัญหาเรื่อง ขาดเอกสารแสดงผลการเรียนหรือใบเกรด (ปพ.1) ฉบับสำเร็จการศึกษา

ให้มาดำเนินการรายงานตัวพร้อมแสดงหลักฐานการรายงานตัวและชำระเงิน

ภายในวันที่ 10 พ.ค. 2562 เวลา 09.00 – 15.30 น.

ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นักศึกษา ภาคปกติ รอบที่ 2 โควตา และรอบภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้

http://admission.sru.ac.th/tcas62/