สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 โควตา และรอบภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

รอบที่ 2 โควตา และรอบภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2562

http://admission.sru.ac.th/sru_tcas62_clearing_house/index.php