ฝ่ายงานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประกวดผลการปฏิบัติงาน วันสหกิจศึกษาสัมพันธ์เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 11 เมื่อวันพุธที่ 3 เม.ย. 62 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ฝ่ายงานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประกวดผลการปฏิบัติงาน วันสหกิจศึกษาสัมพันธ์เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 11  ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอภาคโปสเตอร์

โครงงาน/งานประจำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สาขาเคมี  ชื่อเรื่อง การตรวจพิสูจน์ ไนเตรท ไนไตรท์ และคราบตะกั่วในเขม่าดินปืน ด้วยเทคนิคการทดสอบสี สถานที่ปฏิบัติสหกิจฯ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 จ.ปทุมธานี ได้แก่

  1. นางสาวช่อทิพย์ รักเจริญกิจ
  2. นางสาวณีรนุช นุ่นช่วย

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอภาคบรรยาย

โครงงาน/งานประจำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ชื่อเรื่อง การศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มดิบและเมล็ดในปาล์มน้ำมัน สถานที่ปฏิบัติสหกิจฯ บริษัท ปาล์มทองคำ จำกัด

  1. นางสาวอุมาพร ใจสมุทร
  2. นางสาวเพ็ญศรี เกลี้ยงจิตร

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอภาคบรรยาย

โครงงาน/งานประจำด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  ชื่อเรื่อง การลดกระบวนการทำงานของศูนย์กระจายสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้แก่

  1. นางสาวศรุตา ชูเมือง

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอภาคบรรยาย

นวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น

สาขาวิชาการบัญชี  ชื่อเรื่อง คู่มือในการปฏิบัติงานบัญชี ของบริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนซัลติ้ง จำกัด ได้แก่

  1. นางสาวสุปราณี หยังสู
  2. นายอภิสิทธิ์ กิมฮวยไล้