โครงการอบรม “การพัฒนาเจ้าหน้าที่หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ระยะที่ 1 วิทยากรโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ ห้องประชุมอินทนิล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น

โครงการอบรม “การพัฒนาเจ้าหน้าที่หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ระยะที่ 1

วิทยากรโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ ห้องประชุมอินทนิล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น

 ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านหลักสูตรและวิชาการ

  1. แนวปฏิบัติและขั้นตอนในการเสนอหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร และปิดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
  2. แนวปฏิบัติในการจัดส่งข้อมูล มคอ.3 – มคอ.6
  3. แนวปฏิบัติในการจัดส่งผลการเรียนของนักศึกษา
  4. แนวปฏิบัติในการขอแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา
  5. แนวปฏิบัติในการลงทะเบียน เพิ่มถอนรายวิชาเรียน
  6. แผนการเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ
  7. ภาวะการมีงานทำ และการติดตามบัณฑิต