ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่1/2562 วันศุกร์ที่ 8 มี.ค. 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่1/2562

วันศุกร์ที่ 8 มี.ค. 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3

อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

จัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน