โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการทำงานเพื่อสนับสนุนงานวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 26 ก.พ. – 2 มี.ค. 2562

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการทำงานเพื่อสนับสนุนงานวิชาการ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี พ.ศ. 2562

วันที่ 26 ก.พ. – 2 มี.ค. 2562

  • การปฏิบัติงานของสำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ด้านการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา การสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ และสหกิจศึกษานานาชาติ
  • การปฎิบัติงาน ด้านการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต ด้านสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การรับสมัครนักศึกษาและระบบสารสนเทศ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  • การปฏิบัติงาน ด้านการสนับสนุนการดำเนินงานและการบริหารงานสหกิจศึกษา ของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี