ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติและการบูรณาการ การเรียนรู้กับการทำงานในต่างประเทศ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติและการบูรณาการ การเรียนรู้กับการทำงานในต่างประเทศ

ดาวน์โหลด ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

International Cooperative Education sru