ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เรื่องเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

(กศ.บท.) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑

คลิกดูประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Change of teaching and learning 2-61