สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แจ้งช่องทางการชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าสมัครเรียน ผ่านแอปพลิเคชั่นกรุงไทย NEXT ฟรีค่าธรรมเนียม

ตามที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้ให้บริการชำระค่าลงทะเบียน ค่าสมัครเรียน สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และประชาชนทั่วไป นั้น

ทางบมจ.ธนาคารกรุงไทย  ขอแจ้งช่องทางการชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าสมัครเรียน ผ่านทางธนาคารกรุงไทย (bill payment) ได้ทั้งหมด 3 ช่องทาง ดังนี้

  1. Teller Payment
  2. ATM
  3. KTB Online (Krungthai NEXT)