ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน การขอเพิ่ม – ถอนรายวิชาลงทะเบียน นักศึกษาภาค กศ.บท. 2/2561 ให้ยื่นเอกสารได้ถึงวันที่ 13 ม.ค. 2562

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน การขอเพิ่ม – ถอนรายวิชาลงทะเบียน นักศึกษาภาค กศ.บท. 2/2561

ให้ยื่นเอกสารได้ถึงวันที่ 13 ม.ค. 2562

เนื่องจากวันที่ 5-6 ม.ค. 2562 หยุดการเรียนการสอน