จำหน่ายเอกสารแนะนำการสมัคร กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 2 มกราคม – 5 เมษายน 2562 ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

จำหน่ายเอกสารแนะนำการสมัคร กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 2 มกราคม – 5 เมษายน 2562

ยื่นใบสมัครและตรวจสอบหลักฐาน

วันที่ 1 – 5 เมษายน 2562

ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี