รับสมัครนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ 4 ช่วยงานอาจารย์ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2561 (โดยมีค่าตอบแทน) ส่งใบสมัครภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รับสมัครนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ 4 ช่วยงานอาจารย์ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน

รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2561 (โดยมีค่าตอบแทน)

ส่งใบสมัครภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน