ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสหวิทยาการกับการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสหวิทยาการกับการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ยุคไทยแลนด์ 4.0

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุม 1 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี