ประชุมคณะอนุกรรมการและผู้รับผิดชอบรายวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 4/2561 วันพฤหัสบดีที่ 6 ธ.ค. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น2 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์

ระเบียบวาระการประชุม

คณะอนุกรรมการและคณะผู้รับผิดชอบรายวิชาศึกษาทั่วไป

ครั้งที่ 4/2561

วันพฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมวิภาวดี อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2561

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 3/2561

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.1 การวางแผนการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

4.2 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนักด้านหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

4.3 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด้านการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

4.4 รายวิชาศึกษาทั่วไปคณะครุศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

5.2 โครงการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีงบประมาณ 2562

5.3 การจัดแผนการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (GED1003) กับรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้ (GED1004)

5.4 สรุปข้อมูลการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ