สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศแจ้งกำหนดการและข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประกาศแจ้งกำหนดการและข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 – 25 มกราคม 2562 (ภาคปกติ)

ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2561 – 30 เมษายน 2562 (ภาค กศ.บท.)

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

นักศึกษาที่ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษาและชำระค่าธรรมเนียม 1,100 บาท ในปีการศึกษา 1/2561 ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแล้วนั้น ไม่ต้องกรอกและพิมพ์คำร้องขอสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2/2562 ในระบบการศึกษามาส่งแล้ว

sru-congraturation2-61