หน่วยประสานงานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในวันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

หน่วยประสานงานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ในวันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้

  1. เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุและการแสวงหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกับสาขาวิชาได้
  3. เพื่อให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้มีแนวทางในการพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อไป

ผู้เข้าร่วมโครงการในวันนี้ได้แก่นักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ดังนี้

  1. สาขาฟิสิกส์                                                                           ๑๘ คน
  2. สาขาวิชาเคมี                                                                           ๒ คน
  3. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการทั่วไป              ๒ คน
  4. นักศึกษาชั้นปีที่ 2,3                                                             ๒๗ คน

                          รวมทั้งสิ้น                                                              ๔๙ คน