หลักสูตรเชื่อมโยงระหว่างระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและสถาบันอาชีวศึกษา

หลักสูตรเชื่อมโยงระหว่างระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและสถาบันอาชีวศึกษา

   สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

   สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

   สาขาวิชาการบัญชี

   สาขาวิชาการตลาด

   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

   สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

   สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

   สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

   สาขาวิชาการโรงแรม

   สาขาวิชาการท่องเที่ยว

   สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

   สาขาวิชาไฟฟ้า 

   สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม

   สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน

  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์

  สาขาวิชาดนตรีและเทคโนโลยี

  สาขาวิชาถ่ายภาพและมัลติมิเดีย

  สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม

   สาขาวิชาพืชศาสตร์

  สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

  สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม

  สาขาวิชาสัตวศาสตร์

  สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก