โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561 วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องวิทยพัฒน์ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2561

ณ ห้องวิทยพัฒน์ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี