ขอเชิญผู้บริหาร และคณาจารย์เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและจัดทำแผนการเรียน ร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ขอเชิญผู้บริหาร และคณาจารย์เข้าร่วม

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและจัดทำแผนการเรียน ร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

The curriculum development committee and the lesson plan