ประชุมคณะกรรมการจัดทำระเบียบการจัดการสหกิจศึกษานานาชาติ ในวันอังคาร ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายงานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำระเบียบการจัดการสหกิจศึกษานานาชาติ

ในวันอังคาร ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ซึ่งมีผู้ร่วมประชุมดังต่อไปนี้

ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ                      คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

ดร.พิชัย สุขวุ่น                                 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร

ผศ.สุรินทร์ สมณะ                            คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.อนุมาน จันทวงศ์                        คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.นนทชัย โมรา                            คณบดีนิติศาสตร์

ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์      ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ

ดร.ธัญญา กาศรุณ                          รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ

ดร.พรทิพย์ วิมลทรง                       รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ

นางอุบลรัตน์ ศิริพันธุ์                      หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักฯ

นางสาววราภรณ์ นุ้ยแดง                 เจ้าหน้าที่บริหารงานสหกิจศึกษา