ประกาศรับสมัครสาขาวิชาเพิ่มเติม รอบที่ 1 Portfolio รับสมัครเพิ่มเติม 2 สาขาวิชาได้แก่ 1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และคุณสมบัติของผู้สมัคร รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2561 ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศรับสมัครสาขาวิชาเพิ่มเติม รอบที่ 1 Portfolio รับสมัครเพิ่มเติม 2 สาขาวิชาได้แก่

1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และคุณสมบัติของผู้สมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2561

ประจำปีการศึกษา 2562

สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครนักศึกษาใหม่ได้ที่ http://admission.sru.ac.th/tcas62/portfoliotcas62.php