มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังเสวนา “ เด็ก Gen Z พูดอย่างไรให้เข้าใจ สื่อสารอย่างไรให้รู้เรื่อง “

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังเสวนา
“ เด็ก Gen Z พูดอย่างไรให้เข้าใจ สื่อสารอย่างไรให้รู้เรื่อง “
โดย 3 วิทยากร
– คุณภัทราพร สังข์พวงทอง Executive producer และผู้ดำเนินรายการกบนอกกะลา
– คุณแก้วตา ปริศวงศ์ Executive producerและคนเดินเรื่องรายการคนค้นคน
– คุณพีระพงศ์ ตริยเจริญ นักวิชาการ ทปอ.

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 เป็นต้นไป
ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์ มรส. 077-913333

จัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับ ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี