ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนนักศึกษาผู้มีประพฤติดีและมีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนนักศึกษาผู้มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพุธที่ 3 ต.ค. 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมและห้องรับรองกองพัฒนานักศึกษา นั้น

ในการนี้ กระบวนการสอบสัมภาษณ์ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ประมวลผลคะแนนการสอบสัมภาษณ์ทุนนักศึกษาผู้มีความประพฤติและมีผลการเรียนดี จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนนักศึกษาผู้มีประพฤติดีและมีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดรายชื่อ

Good scholarship1-2561